RS DACHY5 Tematy pomocy


I.Definiowanie własnych produktów

Spis tematów

Dopisywanie nowego produktu

W wersji PEŁNEJ użytkownik ma możliwość definiowania własnych produktów. Aby utworzyć nowy produkt należy:

1. Wybrać z menu RS Dachy5 / Produkty.
 

2. Wybrać przycisk "Nowy produkt"
 

3. Wybrać algorytm naliczania. Pole to określa rodzaj i sposób kalkulacji produktu w systemie RS Dachy 5. Na końcu tego przewodnika opisano szczegółowo dostępne algorytmy.

4. Wpisać kod produktu.

5. Wpisać nazwę produktu

6. Wpisać opis produktu

7. Wybrać przycisk Utwórz
 

W zależności od algorytmu na stronie definicji produktu należy ustawić parametry produktu w sekcjach Dane podstawowe, Parametry, Długości niedostępne.

Aby zapisać zmiany w sekcjach Dane podstawowe oraz Parametry należy wybrać przycisk "Modyfikuj" (25) znajdujący się pod sekcją Parametry

Dane podstawowe

8. Kalkulacja ilości - określa w jaki sposób naliczana jest ilość produktu (m2 czy mb)

9. Metoda wyceny - jeśli kalkulacja ilości ustawiona na m2, w tym parametrze określamy czy ilość ma być liczona wg powierzchni całkowitej pokrycia czy powierzchni krycia

10. Aktywny - czy produkt jest aktywny, jeśli dostępność produktu ma zostać zablokowana należy odznaczyć to pole.

11. Precyzja ilości - z jaką precyzją ma być liczona ilość

12. J.m. - jednostka miary

13. Link do specyfikacji technicznej - adres URL do pliku ze specyfikacją techniczną produktu

14. Zdjęcie produktu
 

Parametry

15. Szerokość efektywna - szerokość krycia arkusza w mm

16. Szerokość całkowita - szerokość całkowita arkusza w mm

17. Długość minimalna - minimalna długość arkusza w mm

18. Długość maksymalna - maksymalna długość arkusza w mm

19. Długość zakładki - długość zakładki poziomej (dół arkusza + góra) w mm

20. Długość modułu - długość modułu dla blachodachówek w mm (350, 400)

21. Kierunek montażu w pionie - domyślne układanie pokrycia od dołu połaci czy od góry

22. Kierunek montażu w poziomie - domyślne układania pokrcia od lewej czy od prawej

23. Zapas dolny - magines pokrycia, poniżej linii dolnej połaci w mm (domyślnie 0)

24. Zaokrąglenie długości - domyślne zaokrąglenie długośći arkuszy w mm

25. Układanie w pionie - domyślny sposób układania; od największych-układa najpierw maksymalne arkusze ostatni arkusz z linią górną połaci; proporcjonalnie-wszystkie arkusze mają proporcjonalną długości

26. Sposób montażu - arkusze układane pionowo lub poziomo (domyślnie pionowo)

27. Modyfikuj - przycisk do zapisu zmian

Blachy trapezowe

Algorytm przeznaczony do obliczania pokryć dachowych niemodułowych takich jak blachy trapezowe, panele dachowe lub panele na rąbek. Szerokość krycia arkusza określamy w parametrze szerokość efektywna. Możemy tu zastosować zakładkę pionową lub poziomą lub ustawić pokrycie jako bez zakładek. W takim wypadku szerokość efektywna oraz szerokość całkowita muszą być takie same, a długość zakładki poziomej musi wynosić 0. W zależności od parametru "Sposób montażu" pokrycie jest układane pionowo lub poziomo. Długość arkusza możemy ograniczać parametrami "Długość minimalna" oraz "Długość maksymalna". Gdy długość połaci będzie większa od maksymalnej długości arkusza, system zastosuje dwa arkusze w pasie pionowym. Gdy "Układanie w pionie" jest ustawione "od najdłuższych", zostaną zastosowane arkusze maksymalne na dole a wymiar ostatniego arkusza będzie dopasowany do potrzeb. Dla parametru "proporcjonalnie" wszystkie arkusze w pionie będą mieć taką samą długość. Gdy w polu kalkulacja ilość określono m2 to w polu metoda wyceny możemy zdecydować czy ilość ma być liczona z zakładami czy bez.

Blachodachówki

Metoda naliczenia pokrycia dachowego przeznaczona dla blachodachówek ciętych na wymiar. Szerokość krycia arkusza określamy w parametrze szerokość efektywna. Możemy tu zastosować zakładkę pionową lub poziomą lub ustawić pokrycie jako bez zakładek. W takim wypadku szerokość efektywna oraz szerokość całkowita muszą być takie same, a długość zakładki poziomej musi wynosić 0. Algorytm zakłada modułowość arkuszy. Długość arkusza możemy ograniczać parametrami "Długość minimalna" oraz "Długość maksymalna". Gdy długość połaci będzie większa od maksymalnej długości arkusza, system zastosuje dwa arkusze w pasie pionowym. Gdy "Układanie w pionie" jest ustawione "od najdłuższych", zostaną zastosowane arkusze maksymalne na dole a wymiar ostatniego arkusza będzie dopasowany do potrzeb. Dla parametru "proporcjonalnie" wszystkie arkusze w pionie będą mieć taką samą długość. Dodatkowo długość arkusza jest dopasowywana do listy wymiarów niedostępnych. Jeśli długość arkusza znajduje się na liście przedziałów niedostępnych jego długość zostanie wydłużona do minimalnej długości spełniającej wymagania. Gdy w polu kalkulacja ilość określono m2 to w polu metoda wyceny możemy zdecydować czy ilość ma być liczona z zakładami czy bez.
 

Długości niedostępne

Lista zakresów długości niemożliwych do wyprodukowania. System powiększy długość arkusza do najbliższej, możliwej do wyprodukowania długości arkusza.

28. Wybrać przycisk "Nowy zakres"

29. W polach Wymiar od/do wpisać w mm zakres długości niemożliwy do wyprodukowania

30. Wybrać przycisk Modyfikuj

Powyższe czynności wykonać dla 2 zakresów,

31. Przy dodawaniu 3 zakresu pojawi się przycisk "Kopiuj zakresy", który wpisze na podstawie wpisanych 2 zakresów całą listę począwszy od długości minimalnej do maksymalnej

Obróbki

Algorytm stosujemy do liczenia obróbek montowanych na krawędzi połaci. (gąsiory, rynny koszowe, pas nadrynnowy itp.) Wskazując krawędź połaci, system wylicza ilość obróbek potrzebych do wykończenia. Przy definiowaniu takiego produktu ustawiamy w parametrze "kalkulacja ilość" czy wynik ma być w mb czy sztukach. Jeśli wybrano kalkulację według sztuk istotne jest określenie długości efektywnej (krycia) obróbki wyrażonej w mm.

Narożniki

Algorytm stosowany do liczenia obróbek na krawędziach. Na rysunku połaci wskazujemy dla których wierzchołków mają zostać policzone obróbki. Stosujemy ten typ np. dla denek, narożników i innych

Akcesoria na sztuki

Program wylicza zapotrzebowanie na akcesoria, których ilość powiązana jest z powierzchnią dachu. W parametrach produktu określamy normę za pomocą dwóch liczb: mnożnik ilości i dzielnik ilości. Ilość wybranego dla dachu akcesorium liczy się ze wzoru : ILOŚĆ_M2_DACHU * MNOŻNIK / DZIELNIK.

Blachodachówki modułowe

Algorytm służy do wyliczenia w ofercie ilości blach modułowych do pokrycia dachu. Szerokość krycia arkusza określamy w parametrze szerokość efektywna. Oprócz tego należy zdefiniować również ilość modułów (32) (2-dwumodułowa lub 1-jednomodułowa), długość zakładki poziomej w mm, oraz ilość fal (33). Kolejne parametry są istotne podczas optymalizacji odpadów oraz podczas montażu na mijankę. W polu sposób montażu (34) należy wybrać czy arkusze mają być montowane równolegle jeden pod drugim, czy na mijankę (jak cegły w murze). Na koniec ustawiamy domyślny kierunek montażu oraz czy program ma automatycznie gospodarować odpadami (35).
 

Pozostałe

Ten typ produktu stosujemy gdy chcemy aby ilość była wpisywana na ofercie przez użytkownika. Ilość nie jest powiązana w żaden sposób z projektem dachu. Takie produkty mogą być dodawane na zakładce oferta.

Dachówki

Akgorytm jest używany podczas kalkulacji dachówek ceramicznych lub cementowych. Definiując produkt należy ustawić kilka parametrów, które określają jest rozmiar i krycie dachówek:
 

36. Minimalna szerokość krycia - to szerokośc krycia gdy dachówki są maksymalnie ściśnięte (w poziomie).

37. Maksymalna szerokość krycia - to szerokość krycia gdy dachówki są maksymalnie rozszerzone (w poziomie).

38. Minimalna długość krycia - to długość krycia gdy dachówki są maksymalnie ściśnięte (w pionie).

39. Maksymalna długość krycia - to długość krycia gdy dachówki są maksymalnie rozszerzone (w pionie).

40. Waga jednostkowa - waga jednostkowa jednej dachówki

41. Deklarowana norma producenta na m2 - norma podana przez producenta, określa przybliżoną ilość dachówek potrzebną do pokrycia m2 dachu. Norma ta jest używana jedynie do porównania wyników z otrzymaną z systemu kalkulacją.

42. Użycie dachówek skrajnych - określa czy mają być wykorzystywane dachówki skrajne

43. Min % krycia dachówki (0-zawsze) - minimalny procent krycia, np. 25 oznacza, że dachówka będzie położona tylko pokrywać będzie minimum 25% powierzchni, 0 oznacza że dachówka będzie położna nawet gdy kryć będzie jedynie 1% powierzchnia dachu.


II. Dostęp do systemu

Spis tematów


Rejestracja

Aby korzystać z funkcjonalności systemu RS Dachy 5 należy zarejestrować sie w systemie.

Rejestracji możemy dokonać wybierając opcję Zaloguj. Zostanie wyświetlona strona logowania. Jeśli chcemy skorzystać posiadanego konta typu OpenID

możemy wybrać odpowiednie konto, wpisać login (email) i hasło, oraz zezwolić systemowi RS DACHY 5 na dostep. Następnie potwierdzić swój email na wyświetlonej stronie.

Możemy również skorzystać z opcji Nie masz konta? Zarejestruj się! . Wybranie tej opcji wyświetli krótki formularz rejestracyjny, gdzie należy podać

Wybranie przycisku Rejestruj kończy proces rejestracji w systemie. Otrzymasz jeszcze email na podany w rejestracji adres, w którym znajdziesz link aktywacyjny.

Informację o swoim koncie możemy uzyskać klikając w nazwę swojego konta (email) wyświetloną w lewym górnym rogu strony na pomarańczowym pasku menu.

Logowanie

Aby zalogować się w systemie RS Dachy 5 należy wybrać opcję Zaloguj. Następnie zostanie wyświetlony formularz logowania, gdzie należy wpisać login (email na który zarejestrowano konto w systemie RS Dachy 5) oraz hasło. Jeśli podczas rejestracji wybrana została autentykacja za pomocą konta w serwisach:

Aby to zrobić należy wybrać odpowiedni serwis. W razie potrzeby wprowadzić login (email), oraz zezwolić systemowi RS DACHY 5 na dostep. Jeśli operacja przebiegła prowidłowo, wyświetli się strona główna systemu, w prawy górnym rogu powinien wyświetlić się login oraz opcja Wyloguj.

Dostęp do informacji o swoim koncie możemy uzyskać klikając w nazwę swojego konta wyświetlaną w lewym górny rogu strony.

Zamówienie dostępu do wersji PEŁNEJ systemu RS Dachy 5

Żeby zamówić kod rejestracyjny odblokowujący wersję PEŁNĄ systemu RS DACHY 5 należy:

Dostęp do wersji PEŁNEJ systemu

Aby uzyskać dostęp do pełnej wersji funkcjonalnej systemu RS Dachy 5 należy zastosować otrzymany kod rejestracyjny. Po zalogowaniu należy kliknąć w adres email na pasku menu. W ustawieniach konta należy wybrać przycisk 'Kod rejestracyjny', wkleić kod otrzymany emailem a następnie przycisk 'Wyślij kod'.

Menu główne (DASHBOARD)

Po zalogowaniu na ekranie pojawi się panel sterowania systemu, który pokazuje statystyki sporządzonych ofert oraz pozwala w szybki sposób dotrzeć do najczęściej używanych opcji.

1. Nowa wycena - klikając w link możemy utworzyć nową ofertę

2. Moje wyceny - link do listy ofert

3. Produkty - lista dostępnych produktów

4. Subskrypcje - opcja dostępna tylko dla głównego użytkownika systemu w firmie. Pozwala przydzialać oraz zabierać dostęp dla zarejestrowanych w firmie użytkowników.

5. Statystyka ofert ogółem - przedstawia kolejno : ilość sporządzonych ofert, procentowa zmiana w ilości sporządzonych ofert w stosunku do poprzedniego miesiąca, ilość ofert sporządzonych w bieżącym miesiącu

6. Statystyka ofert przesłanych - ilość ofert przesłanych do klienta, procentowa zmiana w stosunku do poprzedniego miesiąca, ilość ofert przesłanych w bieżącym miesiącu

7. Statystyka ofert zfinalizowanych (zakończonych sprzedażą) - ilość zakończonych sprzedażą, zmiana procentowa w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, ilość ofert zakończonych sprzedażą w bieżącym miesiącu

8. Statystyka wartości sprzedaży - wartość sprzedaży, procentowa zmiana wartości sprzedaży w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, wartość sprzedaży w bieżącym miesiącu

9. Statystyka prowizji/zysku - wartość prowizju, odniesienie procentowe prowizji w stosunku do poprzedniego miesiąca, wartość prowiji w bieżącym miesiącu

10.Narzędzie Kreatora dachów, pozwala szybko utworzyć prosty dach

Cechy funkcjonalne

Zarejestruj się, a otrzymasz

 • możliwość pracy w swoim programie na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu (komputer w pracu, w domu, tablet, smartfon)
 • ulepszony w porównaniu z RS Dachy4 algorytm optymalizacji pokryć dachowych
 • biblioteka dachów - skraca czas wyceny typowych dachów
 • wiele wariantów oferty na podstawie jednej wyceny
 • wsparcie dla blachodachówek modułowych
 • na wycena można umieścić wiele dachów (dom, garaż, wiata)
 • możliwość wprawadzania wymiarów połaci za pomocą klawiatury lub myszki

III. Wprowadzanie projektu dachu

Do celów kalkulacji zapotrzebowania materiałowego należy wprowadzić do systemu wymiary połaci dachowych. W systemie RS Dachy 5 projekt dachu może być wprowadzony na kilka sposobów.

1. Typowy, prosty dach. Repozytorium Dachów.
 

1. Należy wybrać zakładkę Projekt

2. Zaznaczyć „Dach1” w inspektorze dokumentu

3. Wybrać ikonę „Dodaj dach z repozytorium
 

4. Zaznaczyć projekt dachu

5. Wprowadzić charakterystyczne wymiary dachu oznaczone na rysunku

6. Wybrać OK

2. Repozytorium połaci. Dla typowych kształtów połaci umieszczonych w repozytorium.
 

1. Wybrać w inspektorze dokumentu Dach1

2. Wybrać ikonę „Dodaj połać z repozytorium”
 

3. Ustawić wymiary połaci oraz kąt nachylenia połaci

4. Wybrać przycisk OK


3. Import połaci z programu RS Dachy 4. Gdy podobny dach był już ofertowany w programie RS Dachy 4.

1. W programie RS Dachy4 wyeksportować ofertę do XML
 

2. W programie RS Dachy 5, na zakładce Projekt wybrać w inspektorze dokumentu „Dach1”

3. Następnie wybrać opcję „Import z RS Dachy 4”
 

4. Wskazać utworzony przez RS Dachy4 plik XML

4. Narysowanie połaci. Jeśli połać jest nietypowa i znamy dokładne wymiary połaci.

1. Wybrać w inspektorze dokumentu Połać1 lub dodać pustą połać za pomocą akcji „ Nowa połać”
 

2. Włączyć opcję „Narysuj kształt”

3. Za pomocą myszki narysować połać wskazując w kartezjańskim układzie współrzędnych, za pomocą lewego przycisku myszki punkty krawędzi połaci. Trzymając wciśnięty klawisz SHIFT program pomaga rysować linie pionowe i poziome.

4. Na pasku statusu znajduje się aktualna pozycja kursora odzwierciedlająca pozycję wymiaru rzeczywistego połaci wyrażonych w domyślnie określonej jednostce miary

5. Współrzędne można poprawić wpisać z klawiatury. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL zmiana współrzędnych punktu przy ruchu wskaźnika myszki będzie zablokowana.

6. Współrzędna Y jest zależna od zdefiniowanego kąta nachylenia połaci. Jeśli nie określono nachylenia, jest to wymiar rzeczywisty.

7. Aby zakończyć edycję wymiarów połaci należy wybrać prawy klawisz myszki lub nacisnąć klawisz ESC
 

5. Wprowadzanie punktów połaci za pomocą klawiatury

Nietypową połać możemy również wprowadzić do systemu podając z klawiatury współrzędne punktów wierzchołków.

1. Dla zaznaczonej połaci wybrać przycisk "Narysuj połać"

2. Inspektorze właściwości, poniżej tabelki punktów w polach X,Y wprowadzać kolejno współrzędne punktów połaci zatwierdzająć każdą wartość za pomocą klawisza ENTER

3. Trzymając wciśnięty klawisz CTRL, współrzędne nie zmianiają się przy ruchu myszki. Aby zakończyć edycję połaci należy wcisnąć klawisz ESC

6. Funkcje przekształceń geometrycznych figury

1. Aby wykonać przekształcenie figury (obrót lub odbicie pionowe lub poziome) należy wybrać zakładkę Projekt

2. Zaznaczyć właściwą połać w Inspektorze dokumentu

3. Wybrać funkcję przekształcenia

7. Modyfikacja punktów połaci

Aby zmodyfikować połać należy:
 

1. Wybrać zakładkę Projekt

2. Zaznaczyć kształt połaci na rysunku

3. Wybrać akcję „Modyfikacja kształtu”

4. Najechać na rysunku na punkt myszką (zmieni się kształt kursora myszki)

5. Trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki można zmienić pozycję punktu

6. Aby dodać nowy punkt należy kliknąć na krawędzi połaci

7. Aby zakończyć modyfikację punktów należy wybrać prawy klawisz myszki lub klawisz ESC

8. W trybie modyfikacji punktów, współrzędne każdego z punktów można również modyfikować w polach X,Y pod tabelką punktów. Aby dodać punkt za pomocą klawiatury, należy zaznaczyć punkt poprzedzający i wcisnąć przycisk z plusem.


IV. Kalkulacja pokrycia

Na tej stronie dowiesz się wszystkiego na temat kalkulacji pokrycia dachowego na ofercie.

Spis tematów

1. Aby dodać pokrycie dachu do oferty należy :

1. Wybrać zakładkę Materiały

2. Zaznaczyć dowolną połać jeśli nie została domyślnie wybrana

3. Nacisnąć przycisk „Dodaj pokrycie”


4. Wybrać rodzaj pokrycia oraz producenta

5. Wybrać produkt z listy

6. Jeśli pokrycie ma zostać zastosowane do wszystkich połaci, to w parametrach w polu „Zastosuj do” należy pozostawić wartość „Wszystkie”. Jeśli tylko do bieżącej połaci, należy wybrać w polu wartość z nazwą połaci.

7. Wybrać OK2. Ręczna adaptacja wyników na rysunku montażowym dla blachodachówek

Wyniki wyliczenia zapotrzebowania materiałowego można korygować na rysunku montażowym połaci. Dla każdego dodanego do oferty produktu pojawia się odrębna zakładka z parametrami i opcjami, które umożliwiają użytkownikowi zaadaptować optymalizację do potrzeb klienta.
 

Spośród dostępnych opcji dla blachodachówek są:

Montaż

1. Sposób montażu w pionie – określający jak mają być dobierane arkusze gdy długość połaci jest większa od długości maksymalnej arkusza blachodachówki.

 • Od największych – najpierw dobierane są arkusze maksymalne
 • Proporcjonalnie – arkusze w pionie są podobnej długości

Układanie

2. Sposób układania w poziomie – określa od której strony; lewej czy prawej wykonywany jest montaż

3. Przesunięcie / centrowanie w poziomie

Optymalizacja

4. Optymalizacja – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia wymaga uruchomienia optymalizacji. Zmiana parametru niezastosowana za pomocą przycisku optymalizacji jest sygnalizowana za pomocą symbolu gwiazdki obok przycisku „Optymalizuj”

 • Zaokrąglenie – wartość w mm określająca dokładność długości arkuszy. Wartość 1 oznacza dokładność do 1mm. (10 – dokładność do 1cm itd.)
 • Wszystkie połacie – przycisk pozwala określić zasięg zmian parametrów, czy podczas uruchomienia optymalizacji przyciskiem „Optymalizuj” zmiany mają być zastosowane do wszystkich połaci czy tylko do wybranej.

Wyniki

5. Linia cięcia – narzędzie pozwala podzielić arkusze poziomo. Jeśli w linii znajdują się zaznaczone arkusze to wyłącznie te arkusze zostaną podzielone. W przypadku braku zaznaczonych arkuszy, wszystkie w linii zostaną podzielone. Po wybraniu narzędzia i wskazaniu miejsca podziału należy wybrać przycisk Podział


6. Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie arkusze na wybranej połaci.

7. Odznacz wszystkie - funkcja odznacza wszystkie arkusze na wybranej połaci.

8. Usuń z połaci – opcja usuwa zaznaczone arkusze z wybranej połaci

9. Powiększ – powiększa o moduł zaznaczone arkusze

10. Pomniejsz - pomniejsza o moduł zaznaczone arkusze

11. Strzałki do przesunięcia arkuszy – funkcje pozwalają przesunąć zaznaczone arkusze (w górę, lewo, prawo i do dołu). Oprócz przycisków na listwie można też używać skrótów klawiszowych - z wciśniętym klawiszem CTRL klawisze strzałek

Materiał

12. Usuń z połaci – usuwa cały materiał z wybranej połaci

13. Usuń ze wszystkich połaci – usuwa cały materiał z wszystkich połaci

14. Zamknij – zamyka zakładkę kontekstu materiału. Aby uaktywnić zakładkę danego materiału należy wybrać materiał z listy3. Ręczna adaptacja wyników na rysunku montażowym dla blach trapezowych

Wyniki wyliczenia zapotrzebowania materiałowego można korygować na rysunku montażowym połaci. Dla każdego dodanego do oferty produktu pojawia się odrębna zakładka z parametrami i opcjami, które umożliwiają użytkownikowi zaadaptować optymalizację do potrzeb klienta.Opcja "przyklejania"

Spośród dostępnych opcji dla blach trapezowych są:

Montaż

1. Sposób montażu w pionie – określający jak mają być dobierane arkusze gdy długość połaci jest większa od długości maksymalnej arkusza blachy trapezowej.

 • Od największych – najpierw dobierane są arkusze maksymalne
 • Proporcjonalnie – arkusze w pionie są podobnej długości

Układanie

2. Sposób układania w poziomie – określa od której strony; lewej czy prawej wykonywany jest montaż

3. Przesunięcie / centrowanie w poziomie

Optymalizacja

4. Optymalizacja – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia wymaga uruchomienia optymalizacji. Zmiana parametru niezastosowana za pomocą przycisku optymalizacji jest sygnalizowana za pomocą symbolu gwiazdki obok przycisku „Optymalizuj”

 • Zaokrąglenie – wartość w mm określająca dokładność długości arkuszy. Wartość 1 oznacza dokładność do 1mm. (10 – dokładność do 1cm itd.)
 • Długość zakładki – długość zakładu w pionie przy łączeniu dwóch arkuszy
 • Wszystkie połacie – przycisk pozwala określić zasięg zmian parametrów, czy podczas uruchomienia optymalizacji przyciskiem „Optymalizuj” zmiany mają być zastosowane do wszystkich połaci czy tylko do wybranej.

Wyniki

5. Linia cięcia – narzędzie pozwala podzielić arkusze poziomo.

Jeśli w linii znajdują się zaznaczone arkusze to wyłącznie te arkusze zostaną podzielone. W przypadku braku zaznaczonych arkuszy, wszystkie w linii zostaną podzielone. Po wybraniu narzędzia i wskazaniu miejsca podziału należy wybrać przycisk Podział6. Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie arkusze na wybranej połaci.

7. Odznacz wszystkie - funkcja odznacza wszystkie arkusze na wybranej połaci.

8. Usuń z połaci – opcja usuwa zaznaczone arkusze z wybranej połaci

9. Powiększ – powiększa o długość zaokrąglenia (sekcja Optymalizacja) zaznaczone arkusze

10. Pomniejsz - pomniejsza o o długość zaokrąglenia (sekcja Optymalizacja) zaznaczone arkusze

11. Strzałki do przesunięcia arkuszy – funkcje pozwalają przesunąć zaznaczone arkusze (w górę, lewo, prawo i do dołu). Oprócz przycisków na listwie można też używać skrótów klawiszowych - z wciśniętym klawiszem CTRL klawisze strzałek

14. Funkcja łączenia zaznaczonych arkuszy w pionie

15. Tryb "przyklejania" arkuszy. Przy włączonym przycisku łatwiej jest zmieniać pozycję oraz wielkość arkuszy za pomocą myszki. Dolna i górna krawędź dopasowuje sie do sąsiadujących arkuszy.

Materiał

12. Usuń materiał – usuwa materiał z wybranej lub ze wszystkich połaci

13. Zamknij – zamyka zakładkę kontekstu materiału. Aby uaktywnić zakładkę danego materiału należy wybrać materiał z listy4. Ręczna adaptacja wyników na rysunku montażowym dla blachodachówek modułowych

Wyniki wyliczenia zapotrzebowania materiałowego można korygować na rysunku montażowym połaci. Dla każdego dodanego do oferty produktu pojawia się odrębna zakładka z parametrami i opcjami, które umożliwiają użytkownikowi zaadaptować optymalizację do potrzeb klienta.Spośród dostępnych opcji dla blach trapezowych są:

Montaż

1. Sposób montażu

 • Montaż „na mijankę” – arkusze w parzystych rzędach montowane są na zakład
 • Montaż równolegle – łączenia arkuszy są w linii

2. Wykorzystanie odpadów – czy system ma wykorzystywać odpady do optymalizacji

Układanie

3. Sposób układania w poziomie – określa od której strony; lewej czy prawej wykonywany jest montaż

Optymalizacja

4. Optymalizacja – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia wymaga uruchomienia optymalizacji. Zmiana parametru niezastosowana za pomocą przycisku optymalizacji jest sygnalizowana za pomocą symbolu gwiazdki obok przycisku „Optymalizuj”

 • Wszystkie połacie – przycisk pozwala określić zasięg zmian parametrów, czy podczas uruchomienia optymalizacji przyciskiem „Optymalizuj” zmiany mają być zastosowane do wszystkich połaci czy tylko do wybranej.

Wyniki

5. Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie arkusze na wybranej połaci.

6. Odznacz wszystkie - funkcja odznacza wszystkie arkusze na wybranej połaci.

7. Usuń z połaci – opcja usuwa zaznaczone arkusze z wybranej połaci

8. Strzałki do przesunięcia arkuszy – funkcje pozwalają przesunąć zaznaczone arkusze (w górę, lewo, prawo i do dołu). Oprócz przycisków na listwie można też używać skrótów klawiszowych - z wciśniętym klawiszem CTRL klawisze strzałek

Materiał

9. Usuń z połaci – usuwa cały materiał z wybranej połaci

10. Usuń ze wszystkich połaci – usuwa cały materiał z wszystkich połaci

11. Zamknij – zamyka zakładkę kontekstu materiału. Aby uaktywnić zakładkę danego materiału należy wybrać materiał z listy
V. Dodawanie obróbek

Aby dodać obróbkę na krawędzi połaci do oferty należy :

1. Wybrać zakładkę Materiały

2. Zaznaczyć połać, na której chcemy umieścić obróbkę

3. Zaznaczyć krawędź występowania obróbki

4. Nacisnąć przycisk „Dodaj obróbkę”


5. Wybrać producenta

6. Wybrać produkt z listy

7. Wybrać OK


Ręczna adaptacja wyników na rysunku montażowym dla obróbek

Wyniki wyliczenia zapotrzebowania materiałowego można korygować na rysunku montażowym połaci. Dla każdego dodanego do oferty produktu pojawia się odrębna zakładka z parametrami i opcjami, które umożliwiają użytkownikowi zaadaptować optymalizację do potrzeb klienta.


Spośród dostępnych opcji dla obróbek są:

Optymalizacja

1. Optymalizacja – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia wymaga uruchomienia optymalizacji. Zmiana parametru niezastosowana za pomocą przycisku optymalizacji jest sygnalizowana za pomocą symbolu gwiazdki obok przycisku „Optymalizuj”

Wyniki

2. Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie obróbki na wybranej połaci.

3. Odznacz wszystkie - funkcja odznacza wszystkie obróbki na wybranej połaci.

4. Usuń z połaci – opcja usuwa zaznaczone obróbki z wybranej połaci

Materiał

5. Usuń z połaci – usuwa cały materiał z wybranej połaci

6. Usuń ze wszystkich połaci – usuwa cały materiał z wszystkich połaci

7. Zamknij – zamyka zakładkę kontekstu materiału. Aby uaktywnić zakładkę danego materiału należy wybrać materiał z listyWróć

VI. Lista wymiarowa

Aby zobaczyć pełną listę wymiarową dla wybranych do oferty pokryć należy wybrać inspektorze dokumentu opcję "Lista wymiarowa". Opcje dostępne na tej zakładce:


1. Ograniczanie listy wymiarów"

2. W otoczeniu - rozmiar w mm, określający otoczenie zaokrąglania lub grupowania wynikrów (patrz pkt. 1)

3. Zastosuj parametry optymalizacji do wszystkich połaci - jeśli opcja jest zaznaczona, zmiana parametrów pokrycia na na listwie produktu () dotyczy wszystkich połaci. Gdy opcja jest odznaczona, zmieniając parametry na listwie produktu dotyczy wyłącznie bieżącej połaci.

4. Lista produktów wybranych do ofertu

5. Specyfikacja długości arkuszy dla wybranego produktu

6. Informacje o wybranej linii oferty

Oferta

Do sporządzenia oferty na podstawie wyceny należy uzupełnić informacje w zakładkach należących do sekcji Oferta.

Spis treści

1. Dane identyfikacyjne oferty

2. Dane klienta

3. Linie oferty

4. Podsumowanie oferty

Oferta


Zakładka Oferta umożliwia wpisanie

1. Numer oferty - kolejny numer oferty, pole to jest drukowane na ofercie

2. Opis - miejsce na uwagi

Dane klienta


Na zakładce Dane klienta uzupełniamy nastepujące pola:

3. Miejsce dostawy - sekcja z informacją o kliencie i miejscu dostawy

4. Wykonawca - sekcja z danymi wykonawcy dachu

Linie oferty


Na zakładce Linie oferty tworzymy warianty oferty oraz obliczamy wartość oferty.

Podstawowy wariant o nazwie Wszystkie zawiera wszystkie materiały ujęte na wycenie.

Aby uzyskać wartość oferty oraz zysk brutto należy uzupełnić kolumny:

Pozostałe kolumny zostaną naliczone automatycznie:

W sekcji Podsumowanie oferty znajduje się sumaryczna wartość wszystkich linii wybranego wariantu oferty

Jeśli oferta ma obejmować tylko niektóre elementy wyceny należy utworzyć nowy wariant oferty i wybrać pozycje.


12. Nowy wariant oferty

13. Wybrać nowy wariant

14. Dodać pozycję oferty

Podsumowanie oferty

Podsumowaniu oferty znajduje się dodatkowe pole Uwagi.

VII. SPORZĄDZENIE PRZYKŁADOWEJ OFERTY

Spis tematów

Na przykładzie poniżej przedstawionego projektu. Połacie ponumerowane od 1 do 8.


1. Wprowadzanie wymiarów dachu

1.1. Połać1 - rysowanie połaci używając do tego myszki (kształt nietypowy)


1.1.1. Wybrać w inspektorze dokumentu Połać1

1.1.2. Wpisać kąt nachylenia 42°

1.1.3. Wybrać narzędzie „Narysuj kształt”

1.1.4. Ustawić kursor w pozycji 0,0 i nacisnąć lewy klawisz myszki aby dodać punkt

1.1.5. Dodać kolejne punkty lewym klawiszem myszki (0,0 440,0 440,320 580,440 720,320 720,0 1261,0 1261,530) . Trzymając wciśnięty klawisz SHIFT rysowane linie będą pionowe lub poziome. Jeśli trudno precyzyjnie określić współrzędną punktu za pomocą myszki, można użyć klawiszy strzałek do skorygowania współrzędnej.

1.1.6. Po dodaniu ostatniego punktu należy wcisnąć prawy klawisz myszki lub klawisz ESC

Link do przewodnika video

1.2. Połać2 – wpisywanie wszystkich współrzędnych połaci z klawiatury


1.2.1. Wybrać Dach1

1.2.2. Z Listwy akcji wybrać przycisk Nowa połać, na liście pojawi się Połać2

1.2.3. Wpisać kąt nachylenia 42°

1.2.4. Wybrać narzędzie „Narysuj kształt”

1.2.5. W pasku statusu wpisać współrzędną X pierwszego punktu, nacisnąć klawisz ENTER, wpisać współrzędną Y pierwszego punktu i ponownie nacisnąć klawisz ENTER. Punkt zostanie dodany po zatwierdzeniu Y klawiszem ENTER.

1.2.6. Wpisać współrzędne kolejnych punktów zatwierdzając wartości w polach X i Y klawiszem ENTER

1.2.7. Po dodaniu wszystkich punktów nacisnąć przycisk ESC

Link do przewodnika video

1.3. Połać3 – typowy kształt - prostokąt, dodanie połaci z repozytorium


1.3.1. Wybrać Dach1

1.3.2. Z Listwy akcji wybrać przycisk „Dodać połać z repozytorium”

1.3.3. Wybrać prostokąt

1.3.4. Ustawić kąt nachylenia 42°

1.3.5. W parametrze A = 429cm, B = 480cm

1.3.6. Wybrać przycisk OK

Link do przewodnika video

1.4. Połać4 – skopiowanie połaci3 (jest identyczna)


1.4.1. Zaznaczyć Połać3

1.4.2. Wybrać z listwy akcji przycisk Kopiuj połać

1.4.3. Zaznaczyć Połać3(1) i zmienić nazwę na Połać4


Link do przewodnika video

1.5. Połać5 – typowy kształt – trapez, dodanie z repozytorium


1.5.1. Wybrać Dach1

1.5.2. Z Listwy akcji wybrać przycisk „Dodać połać z repozytorium”

1.5.3. Wybrać trapez4

1.5.4. Ustawić kąt nachylenia 42°

1.5.5. Wpisać wymiary A=320cm, B=500?, C=180cm

1.5.6. Wybrać przycisk OK

Link do przewodnika video

1.6. Połać6 – skopiowanie połaci5 i odbicie pionowe


1.6.1. Wybrać połać5

1.6.2. Wybrać z listwy akcji przycisk Kopiuj połać


1.6.3. Zaznaczyć Połać5(1) i zmienić nazwę na Połać6

1.6.4. Wybrać z listwy akcji przycisk „Odbicie pionowe”

Link do przewodnika video

1.7. Połać7 – typowy kształt – trapez, dodanie z repozytorium

1.7.1. Wybrać Dach1

1.7.2. Z Listwy akcji wybrać przycisk „Dodać połać z repozytorium”

1.7.3. Wybrać trapez4

1.7.4. Ustawić kąt nachylenia 42°

1.7.5. Wpisać wymiary A=140, B=290, C=157

1.7.6. Wybrać przycisk OK

Link do przewodnika video

1.8. Połać8 – skopiowanie połaci7 i odbicie pionowe

1.8.1. Wybrać połać7

1.8.2. Wybrać z listwy akcji przycisk Kopiuj połać

1.8.3. Zaznaczyć Połać7(1) i zmienić nazwę na Połać8

1.8.4. Wybrać z listwy akcji przycisk „Odbicie pionowe”

Link do przewodnika video


2. Wybór materiałów

2.1. Zmienić zakładkę w Listwie na „Materiały”

2.2. Jeśli kształt połaci nie jest zaznaczony przerywaną linią, kliknąć w kształt aby wybrać połać

2.3. Z listwy akcji wybrać przycisk „Dodaj pokrycie”


2.4. Wybrać rodzaj pokrycia ( Blachy trapezowe i panele lub Blachodachówki lub Blachodachówki modułowe)

2.5. Wybrać produkt

2.6. Wybrać przycisk OK


Link do przewodnika video

3. Adaptacja wyników po optymalizacji zapotrzebowania materiałowego

3.1. Usunięcie zbędnych arkuszy

Zaznaczyć Połać3, jeden z arkuszy po prawej stronie jest zbędny (brak zostanie przykryty obróbką). Należy zaznaczyć arkusz i wybrać przycisk z sekcji Wyniki pt. „Usuń z połaci”


Link do przewodnika video

4. Sporządzanie oferty

4.1. Wpisanie danych klienta


4.2. Wpisanie cen, rabatów


Link do przewodnika video

5. Zapis oferty

Wybrać zakładkę Plik w listwie, a następnie przycisk Zapisz. Pojawi się okienko z prośbą podania nazwy pliku. Po wpisaniu nazwy należy nacisnąć OK. Oferta jest zapisana

6. Wydruk oferty

Aby wydrukować ofertę należy na zakładce Plik wybrać akcję Drukuj


VIII. PRZEGLĄD FUNKCJI PROGRAMU

Spis tematów

1. Rejestracja

Do korzystania z systemu RS Dachy 5 niezbędna jest rejestracja. Do zarejestrowania się używamy adresu email. Aby zarejestrować się w systemie należy:

1.1. Wybierz przycisk Zaloguj


1.2. Jeśli posiadasz konto gmail, Microsoft LiveID lub Facebook, możesz wykorzystać to konto do pracy w RS Dachy 5. W tym wypadku, hasło do systemu nie będzie potrzebne. Za autentykację odpowiedzialny będzie zewnętrzny serwis (gmail, facebook). W takim wypadku należy kliknąć w sekcji „Użyj zewnętrznych serwisów do zalogowania” we właściwy przycisk a dostawca poprosi cię o zgodę na używanie Twojego identyfikatora w RS Dachy5

1.3. Jeśli nie posiadasz dostęp do w/w usług, możesz założyć konto lokalne z hasłem w RS Dachy5. W tym celu należy kliknąć w link „Nie masz konta? Zarejestruj się! Rejestracja jest bezpłatna”


1.4. W formularzu rejestracji należy podać w kolejnych polach: adres email, hasło, powtórzyć hasło


Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków i zawierać co najmniej jeden znak niebędący literą lub cyfrą, przynajmniej jedną małą literę (a–z) oraz co najmniej jedną wielką literę (A–Z).

1.5. Wybrać przycisk Rejestruj

1.6. Poprawna rejestracja zakończy się informacją o przesłaniu wiadomości email z linkiem do potwierdzenia


1.7. Po paru chwilach otrzymasz wiadomość email z prośbą o potwierdzenie. Należy kliknąć w link umieszczony w wiadomości, aby zakończyć proces rejestracji.


Link do przewodnika video

2. Logowanie do systemu

Aby zalogować się do systemu RS Dachy5 wejdź na stronę www.rsdachy.pl za pomocą przeglądarki internetowej Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Opera (przeglądarki Chrome oraz Edge nie są w tej wersji wspierane ze względu na brak obsługi technologii Silverlight).

2.1. Wybierz przycisk zaloguj


2.2. Jeśli podczas rejestracji wykorzystałeś jedno z zewnętrznych serwisów do autoryzacji (Gmail, Facebook, Microsoft LIVE ID) wystarczy, że klikniesz w odpowiedni przycisk i nie będziesz musiał wpisywać hasła. Zewnętrzny serwis przeprowadzi Twoje uwierzytelnienie i w RS Dachy 5 nie będziesz musiał wpisywać hasła.


2.3. Jeśli podczas rejestracji wykorzystałeś lokalne konto, wpisz email oraz hasło.


2.4. Możesz zaznaczyć pole „Zapamiętaj mnie”, co sprawi że Twoje poświadczenie zostanie zapamiętane w tej przeglądarce na tym komputerze i nie będziesz musiał już wpisywać hasła.


2.5. Kliknij przycisk Zaloguj


2.6. Po poprawnym zalogowaniu na ekranie pojawi się w miejscu przycisku „Zaloguj” Twój email, na ekranie pojawi się Panel informacyjny a w menu głównym pojawi się opcja RS Dachy 5


Najczęstsze przyczyny błędów podczas logowania:

• Nieprawidłowy adres email lub hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła kliknij w link „Zapomniałeś hasła?”
• Użytkownik nie został jeszcze zarejestrowany – musisz przejść bardzo krótki proces rejestracji (punkt 1)
• Dokonano rejestracji, ale nie potwierdzono konta klikając na link w otrzymanym podczas rejestracji emailu – przejrzyj skrzynkę pocztową w poszukiwaniu emaila, gdzie w tytule znajduje się „Potwierdzenie konta na RS DACHY 5”

3. Sporządzenie nowej wyceny

3.1. Aby sporządzić ofertę należy wybrać w menu RS Dachy 5 / Wyceny a następnie zielony przycisk Nowa Wycena lub skorzystać ze skrótu „Nowa wycena”, który znajduje się na Panelu informacyjnym, na stronie głównej.3.2. Jeśli Twoja przeglądarka nie miała jeszcze zainstalowanego rozszerzenia Silverlight, pojawi się monit Microsoft : „Aby zobaczyć zawartość, należy zainstalować Silverlight”. Kliknij „Instaluj teraz”. Po paru chwilach Twój komputer zainstaluje potrzebne rozszerzenia.


3.3. Na chwili na ekranie pojawi się moduł wycen

3.4. Jesteś gotowy do sporządzenia nowej wyceny


4. Interfejs użytkownika – definiowanie projektu dachu


Interfejs użytkownika składa się z 4 głównych elementów:

• Listwa akcji – menu z zakładkami i ikonami
• Okno główne – środkowa i największa część ekranu
• Okno właściwości – Po prawej stronie ekranu aplikacji znajduje się panel właściwości zaznaczonego elementu. W tym oknie pojawiają się ustawienia dachu, połaci, kształtu, krawędzi kształtu lub materiału.
• Inspektor dokumentu - w oknie inspektora dokumentu umieszczono projekty dachów użytych do wyceny oraz sekcję Oferta, która pozwala sporządzić ofertę dla klienta.

W zależności od zaznaczonego elementu inspektora dokumentu, dostępne są dla użytkownika inne funkcje.

4.1. Dach1

4.1.1. W listwie akcji dostępne są funkcje do kasowania i wstawiania nowych połaci, wstawiania połaci z repozytorium, tworzenia nowego dachu. Można też w tym miejscu zaimportować wymiary dachu z RS Dachy4.

4.1.2. W oknie właściwości można zmienić nazwę Dach1, dodać opis i sprawdzić całkowitą powierzchnię dachu.


4.2. Połać1 (dotyczy wszystkich połaci umieszczonych pod Dach1) – Zaznaczając w inspektorze element reprezentujący połać:


4.2.1. W oknie głównym pojawi wygląd i wymiary połaci.

4.2.2. Klikając w okno główne (brak zaznaczonego kształtu) ustawiamy właściwości połaci. W oknie właściwości można zmienić kąt nachylenia połaci, nazwę połaci oraz edytować predefiniowane linie podziałów


4.2.3. Zaznaczony kształt – we właściwościach kształtu umieszczono listę wierzchołków połaci. Każdy wierzchołek ma swój unikalny identyfikator (ID), współrzędną X, Y. W kolumnie Yr - znajduje się wartość Y rzeczywista (niezależna od kąta nachylenia)


4.2.4. Zaznaczona krawędź kształtu – we właściwościach są pokazane współrzędne punktów krawędzi oraz długość krawędzi.


4.2.5. W listwie akcji znajdziemy przyciski

• Narysuj kształt – narzędzie umożliwia utworzenie nowego kształtu połaci. Pierwszy kształt jest konturem połaci, wszystkie kolejne kształty połaci są otworami
• Dodaj kształt z repozytorium – biblioteka gotowych kształtów
• Usuń połać – usuwa całą połać z listy połaci dachu
• Obróć - obraca zaznaczony kształt o 90 stopni
• Odbicie pionowe i poziome – przekształca zaznaczony kształt, jako odbicie lustrzane względem osi X lub Y
• Kopiuj połać – tworzy kopię zaznaczonej połaci
• Utwórz podziały X oraz Utwórz podziały Y – tworzy predefiniowane linie łączenia arkuszy, wybierając w zakładce kontekstowej materiału BLACHY TRAPEZOWE I PANEL sposób montażu „wg linii podziałów” arkusze będą łączone w miejscu podziałów (np. dla elewacji np. w miejscu występowania słupów)

4.3. Oferta

Na zakładce znajdują się pola do uzupełnienia numeru oferty oraz dowolnego opisu.

4.4. Dane klienta

Na zakładce uzupełniamy dane klienta, które będą drukowane na ofercie


4.5. Linie oferty


4.5.1. Na tej zakładce można uzupełnić ceny pozycji na ofercie, dodać usługi/materiały dodatkowe. Zastosować rabat oraz wyliczyć Zysk brutto.

4.5.2. W listwie umieszczono akcje do tworzenia wariantów oferty

4.5.3. W oknie głównym znajduje się lista pozycji oferty. W wariancie podstawowym o nazwie „Wszystkie” umieszczono wszystkie pozycji wyceny. Możemy dodać dodatkowe pozycje, niepochodzące z wyceny używając paska ikon na oknie głównym, nad tabelą. Poniżej opis kolumn tabeli z pozycjami oferty:

• Cena z cennika
• J.m
• Upust i dostawcy – jaki upust w stosunku do ceny z cennika ma wynegocjowany użytkownik z dostawcą.
• Cena sprzedaży – cena sprzedaży (w przypadku gdy różni się od ceny cennikowej)
• Rabat % - procent rabatu dla klienta
• Wartość sprzedaży – wyliczona wartość sprzedaży
• Wartość zakupu – wyliczona wartość zakupu
• Zysk brutto – wartość zysku brutto na sprzedaży

4.6. Podsumowanie oferty

Umieszczono tu dodatkowe pole z uwagami użytkownika.

5. Interfejs użytkownika – wybór materiałów do wyceny

Mając wprowadzony projekt dachu (wszystkie połacie) należy wybrać materiały do wyceny. W tym celu należy wybrać zakładkę Materiał. W listwie akcji w zależności od kontekstu zaznaczonego elementu (kształt, krawędź, wierzchołek) umieszczono funkcje do wyboru materiałów.

5.1. Dodaj obróbkę.

5.2. Dodaj narożnik.

5.3. Dodaj akcesorium.

5.4. Dodaj pokrycie.

Na ekranie pojawi się okno wyboru pokrycia. Po wybraniu rodzaju pokrycia w panelu „Produkty” pojawi się lista dostępnych produktów. Poniżej zaznaczonego produktu pojawia się lista parametrów pokrycia oraz zdjęcie. Jeśli pokrycie ma zostać zastosowane do wszystkich połaci, w parametrach w polu „Zastosuj do” należy pozostawić wybraną wartość „Wszystkie”


Pokrycie zostanie dodane do wszystkich połaci. Przełączając w inspektorze dokumentu kolejne połacie w oknie głównym zobaczymy sposób przeprowadzonej kalkulacji arkuszy. W RS Dachy 5 można dodać więcej niż jedno pokrycie do jednego projektu dachu. W oknie właściwości można przełączać się między pokryciami i zobaczyć listę wymiarową dla połaci.Dla zaznaczonego pokrycia w listwie pojawia się specjalna zakładka kontekstowa z ustawieniami i funkcjami do adaptacji optymalizacji materiału.

5.4.1. Zakładka kontekstowa BLACHY TRAPEZOWE I PANELE


W sekcji montaż:

• Sposób układania arkuszy – miejsce łączenia arkuszy, gdy potrzeba więcej niż jeden arkusz

 - od największych – arkusze maksymalne, a następnie przycięty do wymiaru
 - proporcjonalnie - wszystkie arkusze tej samej długości
 - wg linii podziału – miejsce łączenia określa linia podziału połaci

• Orientacja układania arkuszy

 - Pionowo  - Poziomo

W sekcji układanie:

• Kierunek montażu (w zależności od orientacji pionowej lub poziomej)

 - Od lewej / od góry  - Od prawej / od dołu

• Przesunięcie

 - Wartość przesunięcia arkuszy w mm  - Centrowanie arkuszy

Optymalizacja:

• Zaokrąglenie w mm – określa dokładność długości arkuszy
• Zakładka w mm – długość zakładki pionowej przy łączeniu arkuszy
• Łączenie naprzemienne w mm

 - jeśli 0 - arkusze łączone w linii,  - wartość większa od 0 powoduje, że łączenie parzystych pasów realizowane jest poniżej (na suwak)

• Przycisk Optymalizuj – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia w sekcjach montaż, układanie i optymalizacja wymaga użycia tego przycisku, aby system przekalkulował optymalne rozwiązanie ponownie stosując nowe warunki. Opcja „Wszystkie połacie” oznacza, że parametry zastosowane będą podczas optymalizacji do wszystkich połaci. Zmiana tej opcji spowoduje ograniczenie zakresu zmian parametrów do optymalizacji wyłączenie bieżącej połaci.

Wyniki:

Sekcja do operacji na zaznaczonych w oknie głównym arkuszy

• Wybierz – wciśnięty pozwala zaznaczać arkusze, pomniejszać, zmieniać pozycje. Zaznaczone arkusze mogą być przeciągane przy wciśniętym lewym klawiszu myszki. Najeżdżając na górną lub dolną krawędź arkusza, kursor zmieni się w dwukierunkową strzałkę. Można w tym momencie zmieniać długość arkusza myszką. Można wykorzystać klawisze skrótu :

 - Ctrl+strzałki – przesuwanie arkuszy  - Shift+Góra lub Shift+Dół – powiększanie i pomniejszanie arkuszy

• Linia cięcia – funkcja do podziału arkuszy. Jeśli zaznaczone są arkusze to cięcie będzie wyłącznie dla zaznaczonych arkuszy. Jeśli żaden arkusz nie jest zaznaczony, przecięte zostaną wszystkie arkusze w linii
• Połącz arkusze – funkcja pozwala połączyć sąsiadujące arkusze. Oba muszą być zaznaczone.
• Usuń z połaci – funkcja pozwala usunąć zaznaczone arkusze.
• Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie arkusze na bieżącej połaci
• Odznacz wszystkie – funkcja odznacza wszystkie arkusze na bieżącej połaci
• Powiększ – funkcja powiększa zaznaczone arkusze
• Pomniejsz – funkcja pomniejsza zaznaczone arkusze
• Długość ark w mm – za pomocą tego pola można zmienić długość zaznaczonych arkuszy podając w mm jego nowy rozmiar i naciskając klawisz ENTER. Za pomocą tej funkcji możliwe jest ustalenie długości arkuszy nawet jeśli ich rozmiar przekracza długość maksymalną.
• Przyklejanie arkuszy – gdy funkcja jest włączona, adaptacja arkuszy jest łatwiejsza dla użytkownika, ponieważ system na podstawie sąsiadujących arkuszy ułatwia dopasowywanie długości i pozycji arkuszy
• Strzałki do przesunięcia arkuszy – funkcje do przesuwania arkuszy

Materiał:

• Usuń materiał – przycisk pozwala usunąć materiał z oferty
• Zamknij – funkcja zamyka listwę kontekstową danego materiału. Pozwala to schować wyniki na rysunku, bez usuwania z oferty. Dzięki temu możemy np. dodać kolejny materiał.

5.4.2. Zakładka kontekstowa BLACHODACHÓWKI


W sekcji montaż:

• Sposób układania arkuszy – miejsce łączenia arkuszy, gdy potrzeba więcej niż jeden arkusz

 - od największych – arkusze maksymalne, a następnie przycięty do wymiaru  - proporcjonalnie - wszystkie arkusze tej samej długości

• Orientacja układania arkuszy

 - Pionowo

W sekcji układanie:

• Kierunek montażu (w zależności od orientacji pionowej lub poziomej)

 - Od lewej / od góry  - Od prawej / od dołu

• Przesunięcie

 - Wartość przesunięcia arkuszy w mm  - Centrowanie arkuszy

Optymalizacja:

• Zaokrąglenie w mm – określa dokładność długości arkuszy
• Przycisk Optymalizuj – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia w sekcjach montaż, układanie i optymalizacja wymaga użycia tego przycisku, aby system przekalkulował optymalne rozwiązanie ponownie stosując nowe warunki. Opcja „Wszystkie połacie” oznacza, że parametry zastosowane będą podczas optymalizacji do wszystkich połaci. Zmiana tej opcji spowoduje ograniczenie zakresu zmian parametrów do optymalizacji wyłączenie bieżącej połaci.

Wyniki:

Sekcja do operacji na zaznaczonych w oknie głównym arkuszy

• Wybierz – wciśnięty pozwala zaznaczać arkusze, pomniejszać, zmieniać pozycje. Zaznaczone arkusze mogą być przeciągane przy wciśniętym lewym klawiszu myszki. Najeżdżając na górną lub dolną krawędź arkusza, kursor zmieni się w dwukierunkową strzałkę. Można w tym momencie zmieniać długość arkusza myszką. Można wykorzystać klawisze skrótu :

 - Ctrl+strzałki – przesuwanie arkuszy  - Shift+Góra lub Shift+Dół – powiększanie i pomniejszanie arkuszy

• Linia cięcia – funkcja do podziału arkuszy. Jeśli zaznaczone są arkusze to cięcie będzie wyłącznie dla zaznaczonych arkuszy. Jeśli żaden arkusz nie jest zaznaczony, przecięte zostaną wszystkie arkusze w linii
• Usuń z połaci – funkcja pozwala usunąć zaznaczone arkusze.
• Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie arkusze na bieżącej połaci
• Odznacz wszystkie – funkcja odznacza wszystkie arkusze na bieżącej połaci
• Powiększ – funkcja powiększa zaznaczone arkusze
• Pomniejsz – funkcja pomniejsza zaznaczone arkusze
• Strzałki do przesunięcia arkuszy – funkcje do przesuwania arkuszy

Materiał:

• Usuń materiał – przycisk pozwala usunąć materiał z oferty
• Zamknij – funkcja zamyka listwę kontekstową danego materiału. Pozwala to schować wyniki na rysunku, bez usuwania z oferty. Dzięki temu możemy np. dodać kolejny materiał.

5.4.3. Zakładka kontekstowa MODUŁOWE


W sekcji układanie:

• Kierunek montażu (w zależności od orientacji pionowej lub poziomej)

 - Od lewej / od góry  - Od prawej / od dołu

Optymalizacja:

• Montaż

 - Równolegle – łączenie arkuszy w pionowej linii  - Na mijankę - na zakład, jak cegły w murze

• Odpady

 - Brak wykorzystania odpadów – brak cięcia arkuszy  - Wykorzystanie odpadów – arkusze z przycięcia są wykorzystywane w innym rzędach

• Przycisk Optymalizuj – każdorazowa zmiana parametrów pokrycia w sekcjach montaż, układanie i optymalizacja wymaga użycia tego przycisku, aby system przekalkulował optymalne rozwiązanie ponownie stosując nowe warunki.

Wyniki:

Sekcja do operacji na zaznaczonych w oknie głównym arkuszy

• Wybierz – wciśnięty pozwala zaznaczać arkusze, pomniejszać, zmieniać pozycje. Zaznaczone arkusze mogą być przeciągane przy wciśniętym lewym klawiszu myszkiMożna wykorzystać klawisze skrótu :

 - Ctrl+strzałki – przesuwanie arkuszy

• Usuń z połaci – funkcja pozwala usunąć zaznaczone arkusze.
• Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie arkusze na bieżącej połaci
• Odznacz wszystkie – funkcja odznacza wszystkie arkusze na bieżącej połaci
• Strzałki do przesunięcia arkuszy – funkcje do przesuwania arkuszy

Materiał:

• Usuń materiał – przycisk pozwala usunąć materiał z oferty
• Zamknij – funkcja zamyka listwę kontekstową danego materiału. Pozwala to schować wyniki na rysunku, bez usuwania z oferty. Dzięki temu możemy np. dodać kolejny materiał.

5.4.4. Zakładka kontekstowa OBRÓBKI


Wyniki:

Sekcja do operacji na zaznaczonych obróbkach w oknie głównym arkuszy

• Wybierz – wciśnięty pozwala zaznaczać obróbki.
• Usuń z połaci – funkcja pozwala usunąć zaznaczone obróbki.
• Zaznacz wszystkie – funkcja zaznacza wszystkie obróbki na bieżącej połaci
• Odznacz wszystkie – funkcja odznacza wszystkie obróbki na bieżącej połaci

Materiał:

• Usuń materiał – przycisk pozwala usunąć materiał z oferty
• Zamknij – funkcja zamyka listwę kontekstową danego materiału. Pozwala to schować wyniki na rysunku, bez usuwania z oferty. Dzięki temu możemy np. dodać kolejny materiał.

5.4.5. Zakładka kontekstowa AKCESORIA


Materiał:

• Usuń materiał – przycisk pozwala usunąć materiał z oferty
• Zamknij – funkcja zamyka listwę kontekstową danego materiału. Pozwala to schować wyniki na rysunku, bez usuwania z oferty. Dzięki temu możemy np. dodać kolejny materiał.

6. Plik

Na zakładce Plik listwy, znajdują się akcje do zapisu, wydruku i eksportu oferty

• Zapisz kopię roboczą – funkcja zapisu oferty do obszaru roboczego
• Zapisz – zapis oferty do pliku
• Eksport do PDF – eksport oferty do pliku
• Drukuj – podgląd wydruku